Spory

  • uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
  • ochrona interesów Klientów w zakresie praw własności intelektualnej, praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych.