Nieruchomości

 • analizy stanu prawnego nieruchomości (w tym ryzyko wystąpienia roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, roszczeń reprywatyzacyjnych itp.),
 • wsparcie prawne przy transakcjach nieruchomości, reprezentacja klientów w negocjacjach oraz przygotowanie umów i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji,
 • postępowania administracyjne, w tym dotyczące zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań o wpisy w księgach wieczystych,
 • obsługa prawna inwestycji,
 • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach i transakcjach dotyczących oddawania nieruchomości lub lokali osobom trzecim w użytkowanie (w formie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.),
 • obsługa projektów typu „Sale and Lease Back”,
 • reprezentacja w sporach (w tym sądowych) dotyczących praw na nieruchomościach,
 • sprawy o eksmisję/wydanie lokalu/nieruchomości,
 • ochrona praw wynajmującego/najemcy/dzierżawcy,
 • prawa własności,
 • ochrona posiadania,
 • zniesienie współwłasności i podział nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomością wspólną i rozliczenia z tego tytułu,
 • zwrot bezprawnie wywłaszczonych nieruchomości (nacjonalizacja, przejęcie na własność Skarbu Państwa, odzyskiwanie majątku osób wysiedlonych),
 • roszczenia z tytułu umów najmu/dzierżawy lub umów deweloperskich.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestorów krajowych i zagranicznych od stadium wyboru lokalizacji inwestycji poprzez obsługę prawną w zakresie badania due diligence stanu prawnego nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę po pełną obsługę prawną właściwej inwestycji, pomoc prawną w negocjowaniu i przygotowaniu umów związanych z procesem inwestycyjnym.